DEC
3
Il-mina fi Triq Ghar Ilma li taghti mill-gibjun fi Pjazza Santa Lucija ghall-mini ta l-akwadott

F' din il-parti kien hemm hafna hsara u bilfors riedet titranga, ghar-raguni li jekk il-gibjun ikollu bzonn jitbattal f'kas ta' emergenza irid jinfetah il-vit li hemm fil-mina.  Minhabba li din il-parti tat-triq fejn hemm is-saqaf ta' din il-mina hija dejqa u t-trukkijiet li jghaddu huma kbar u jkunu mghobbijin hafna ikkawzaw hsarat lil din il-mina.  Ghalhekk kellu jinqala is-saqaf kollu biex isir mill-gdid.  Minhabba li din il-mina giet imhaffra fil-blat fi zmien l-Inglizi kellna nibnuha bhalma kienet qabel.  L-ewwel li trangat kienet il-b il-mina biex wiehed ikun jista' igawdi s-sbuhija taghha.
 
 
 
 
 
 
 

◄ back