DEC
4
PROGRAMM TAL-FESTA TA’ SANTA LUĊIJA V. M. f’Santa Luċija, Għawdex

PROGRAMM TAL-FESTA TA’
SANTA LUĊIJA V. M.
f’Santa Luċija, Għawdex
Patruna ta’ dawk neqsin mid-dawl jew mard fl-għajnejn
Mit-Tnejn 30 ta’ Novembru sal-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2015

It-Tnejn, 30 ta’ Novembru
Bidu tat-Tredicina ta’ Santa Lucija
Ftu] tal-Kampanja ta’ offerti g]all-Karita’.
6.00pm KULJUM: Jinghad ir-Ruzarju. Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.30pm Quddiesa mir-Rettur Dun Frangisk Sultana. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta, 1 ta’ Dicembru
6.00pm Ruzarju. Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.30pm Quddiesa. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

L-Erbg]a, 2 ta’ Dicembru
6.00pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.30pm Quddiesa. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Il-}amis, 3 ta’ Dicembru
4.30pm Tqarbin tal- morda u anzjani fi djarhom.
5.45pm Servizz ta’ QRAR.
6.00pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.30pm Quddiesa. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Il-{img]a, 4 ta’ Dicembru
L-Ewwel Gimgha tax-xahar
5.00pm Tqarbin tal-morda u anzjani fi djarhom.
5.30pm Siegha ADORAZZJONI komunitarja.
6.30pm Quddiesa u Kurunella ta’ Santa Lucija.
Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Is-Sibt, 5 ta’ Dicembru
6.00pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.30pm Quddiesa. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Il-}add, 6 ta’ Dicembru
7.00am Quddiesa mir-Rettur.
10.00am Quddiesa. Mistiedna b’mod specjali z-zghazagh tal-armar.
Kurunella ta’ Santa Lucija. Kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.
Hrug tal-Istatwa minn nicca taghha u kant tal-innu popolari.

It-Tnejn, 7 ta’ Dicembru
5.30pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.00pm Quddiesa li fiha jsir it-tberik u
l-prezentazzjoni tat-TFAL lil Santa Lucija. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta, 8 ta’ Dicembru
Solennita’ tal-Immakulata Kuncizzjoni
5.45am Quddiesa
Gheluq tal-Kampanja ta’ Karita’. Jingabru l-offerti u flus ghal dawk fil-bzonn.
5.30pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.00pm Quddiesa. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

L-Erbgha, 9 ta’ Dicembru
L- Ewwel Jum tat-Tridu
5.30pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.00pm Quddiesa kantata bil-prietka minn Dun Michael Curmi, Arcipriet tal-parrocca ta’ Sannat.Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Hamis, 10 ta’ Dicembru
It-Tieni Jum tat- Tridu
5.30pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.00pm Quddiesa kantata bil-prietka minn Dun Michael Curmi. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Gimgha, 11 ta’ Dicembru
It-Tielet Jum tat-Tridu
5.30pm Ruzarju u Kurunella ta’ Santa Lucija.
6.00pm Quddiesa kantata u bil-prietka minn Dun Michael Curmi. Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.
8.00pm Marc mill-Banda San Girgor minn Triq it-13 ta’ Dicembru sal-pjazza.

Is-Sibt, 12 ta’ Dicembru
Lejlet il- Festa Esterna
5.15pm Jibda servizz ta QRAR.
5.15pmTranslazzjoni tar-Relikwija mmexxija minn Mons. Frangisk Debrincat, ex-kappillan tal-parrocca ta’ Kercem. Koncelebrazzjoni solenni ppreseduta minn Mons. Giovanni B. Gauci, Arcidjaknu tal-Katidral t’Ghawdex.
Wara kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.
6.45pm Festival tad-DAWL: Korteo tat-tfal bix-xemghat jixghelu u mixghela tan-nar fil-pjazza: simbolu tad-dawl u l-protezzjoni li tipprovdilna Santa Lucija.
8.00pm Marc mill-Banda San Girgor tul Triq Santa Lucija sal-pjazza.

Il-Hadd, 13 ta’ Dicembru
Solennita’ tal-Martirju ta’ Santa Lucija
JUM IL- FESTA ESTERNA

(Il-knisja tkun miftuha l-gurnata kollha ghall-qima tad-devoti ta’ Santa Lucija).

Quddies: fis-7.00am; fid-9.00am; fil-11.00am, fis-1:00pm u fis-7.00pm
9.00am Quddiesa Pontifikali bil-prietka fuq Santa Lucija minn l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’Ghawdex.
4.00pm Kant tat-Talba tat-Tieni Ghasar, Antifona u Barka Sagramentali.
5.00pm PURCISSJONI bl-istatwa devota ta’ Santa Lucija. Jinghad ir-ruzarju. Imexxi il-funzjoni liturgika Mons. Giovanni B. Cremona.Takkompanja l-purcissjoni l-Banda Cittadina Leone .
6.45pm Dhul tal-istatwa fil-knisja bil-kant tal-innu popolari. Tinghad il-Kurunella ta’ Santa Lucija.
7.00pm Quddiesa bil-prietka mill-Kan. Dun Gwann Sultana, Rettur tal-knisja ta’ Sant’Anton Abbati fix-Xaghra.


◄ back