SEP
2
Zjara tal-Ministru ghal Ghawdew fuq l-gholja ta' Ghar Ilma

Nhar il-Hamis, 6 t' Awissu 2015 il-Mininstru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo, flimkien mas-Sindku s-Sur Mario Azzopardi, c-Chariperson ta' Santa Lucija kif ukoll ufficcjali mill-HSBC  li qed jaghtu support finanzjarju ghal progett fuq Ghar Ilma ghar-restawr tal-kanali tal-akwedott.  F'din iz-zjara kien hemm ukoll prezenti t-tfal ta' skola sajf t'Ghajnsielem.  Dawn l-istudenti gew imdawwra mis-Sur Joseph Mizzi fejn spjegalhom fid-detall ghal xiex kienu jintuzaw dawn il-kanali, kif ukoll x'kien ezattament l-uzu tieghu.  Il-Kumitat Aministrattiv irid jirringrazzja lill-HSBC u lir-raprezentanti taghhom is-Sur Glenn Bugeja u Yosef taht l-inizjattiva CATCH THE DROP u li issa ser jifinalizzaw ukoll it-tieni fazi ta' dan il-progett.  Dan il-progett jikkonsisti fl-indafa, bini ta' hajt u r-restawr tal-giebja li kienet parti mis-sistema tal-akwadott.  Barra min dan rridu nghidu wkoll grazzi lill-Ministeru ghal Ghawdex li offra u ghen f'dan l-imsemmi progett.

 

Iċ-change over ta' l-ilma ta' GĦar Ilma -Santa Luċija Għawdex..

1 Ilma ġej min ġon-nixxiegħa għall- ġol-ħawt tan-nofs.

2 u 3. fejn kien jitpoġġa l-maksar (forma ta' ġebla li tagħlaq il-kanal) biex l-ilma jghaddi mill-kanal 4 jew 5 jew it-tnejn.

4. il-kanal li kien iwassal l-ilma gol-mini għal fuq l-akwadott.

5. dan il-kanal iqassal l-ilma għal ġor-riserva meta in-nixxiegħa tal-Mixta kienet tipproduġi ilma bizzejjed.

Hu importanti li wieħed ikun jaf li l-akwadott u l-mini tiegħu kienu iwasslu sal-Mixta.

 

 

 

 

 

 

 

 


◄ back