Kumitat Amministrattiv Santa Lucija
DEC
3
Il-mina fi Triq Ghar Ilma li taghti mill-gibjun fi Pjazza Santa Lucija ghall-mini ta l-akwadott
F' din il-parti kien hemm hafna hsara u bilfors riedet titranga, ghar-raguni li jekk il-gibjun ikollu bzonn jitbattal f'kas ta' emergenza irid jinfetah il-vit li hemm fil-mina. Minhabba li din il-parti tat-triq fejn hemm is-saqaf ta' din il-mina hija dejqa u t-trukkijiet li jghaddu huma kbar u jkunu mghobbijin hafna ikkawzaw hsarat lil din il-mina. Ghalhekk kellu jinqala is-saqaf kollu biex isir ...    read more...

DEC
2
Tindif tal-Gibjun fil-Pjazza ta' Santa Lucija
Fi Frar tal-2013 il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija inghata fondi mill-iskema ghall-inizjattivi specjali. Il-Kumitat applika biex jirranga dan il-gibjun u nghata is-somma ta' €15,000. Mal-ewwel inbeda x-xoghol biex inkunu nistghu ninzlu fil-gibjun u naraw il-hsara li kien hemm peress li dawn l-ahhar snin ma kienx ghadu jimtela' u jzomm ilma go fih. Dan jilqa go fih madwar 1800 metru ...    read more...

OCT
22
Symphony of Lights 2013
Is-Sibt 19 ta' Ottubru 2013, il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija organizza it-tieni edizzjoni tas-Symphony of Lights. Din is-sena l-attivita' kienet success ukoll bhalma kienet tas-sena li ghaddiet. Biex tittella' din l-attivita' ikun hemm bzonn hafna fondi, u l-Kumitat inghata fondi mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali kif ukoll mill-Ministeru ghal Ghawdex. F' din is-serata ...    read more...

OCT
22
Fjakkolata fl-okkazzjoni ta' l-Festa tal-Madonna ta' Fatima.
It-13 ta' Ottubru hu l-jum ta' l-ahhar dehra tal-Madonna ta' Fatima. Ghal din l-okkazzjoni il-komunita' ta' Santa Lucija b' mod differenti ticcelebbra din il-festa, billi li fil-knisja ssir koncelebrazzjoni u dritt wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna ta' Fatima (xoghol ta' l-istatwarju Wistin Camilleri Cauchi). Waqt li l-istatwa tal-Madonna ...    read more...

OCT
3
Symphony of Lights - 19th October 2013
   read more...

JUL
7
Carmen Bellamy member in the Santa Lucija Administrative Committee awarded the British Empire Medal
Dame Carmen Bellamy, Chairperson of the Gozo CCU Foundation, has been awarded the British Empire Medal in the Queen’s birthday honours list 2013. The award is for “Charity fundraiser, General hospital, Gozo. For services to healthcare, charitable work and to the community in Gozo.” Dame Carmen said that ” it is a wonderful honour and I am truly humbled by the ...    read more...

1   2   3   4   5   6