Kumitat Amministrattiv Santa Lucija
MAY
7
Konferenza stampa mill-Onor. Ministru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo
Nhar il-Hamis 30 t'April 2015, saret konferenza stampa mill-Onor. Dr. Anton Refalo, Ministru ghal Ghawdex, fuq l-gholja ta' Ghar Ilma. Dan bhala parti mill-kampanja 'Catch the Drop' organizzata u ffinanzjata mill-HSBC u l-Ministru tal-Energija u Sahha. F'dan il-progett qed jigu esebiti l-kanali li minnhom kien jghaddi l-ilma mill-ghar ta' Ghar Ilma ghal gol-mini tal-akwadott biex ...    read more...

OCT
29
Symphony of Lights..........għat-tielet sena!
Għat t-tielet sena konsekuttiva, il-kommunita’ tal-irħajjel ta’ Santa Luċija f’Għawdex bl-ghajnuna tal-Ministeru ghal Ghawdex, flimkien mal-MTA u id-Dipartiment tal-Gvern Lokali taht l-Onor Stephan Buontempo ippreżentat b’suċċess l-ispettaklu ‘Symphony of Lights’ li kien jinkorpora fih wirja ta’ logħob tan-nar, effetti ta’ dwal u s-sehem tal-‘Gozo Youth ...    read more...

OCT
29
Working lunch mas-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Stefan Buontempo
Nhar l-Erbgha 29 t'Ottubru 2014, l-Onor Stefan Buontempo ghamel zjara f'Ghawdex fejn iltaqa' mat-tliet Kumitati Amministrattivi t'Ghawdex. Ghal din l-okkazjoni, il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija organizza working lunch fil-bini ta' l-Ghaqda Muzikali San Girgor, Ta' Kercem. F'din il-laqgha, li ghaliha kien ukoll prezenti s-Sindku flimkien ma' l-istaff tal-Kunsill ...    read more...

OCT
21
Fjakkolata fl-okkazzjoni tal-festa tal-Madonna ta' Fatima
Il-Kumintat Amminstrattiv ta' Santa Lucija Ghawdex fimkien mal-Kumitat tal-Ghaqda Armar 13 ta' Dicembru, u bl-ghajnuna kbira li inghatat mill-Ministeru ghal Ghawdex fl-okkazzjoni tal-festa tal-Madonna ta' Fatima ttellghet Fjakkolata nhar il-Hadd 12 t'Ottubru 2014 fuq l-gholja t'Ghar Ilma. Din il-fjakkolata originat, billi fil-Komunita' ta' Santa Lucija kien ghadu ma wasalx ...    read more...

OCT
9
Konferenza Stampa - Symphony of lights 2014
Konferenza Stampa - Symphony of lights 2014 Nhar l-Erbgha, 8 t'Ottubru 2014, fil-Pjazza ta' Santa Lucija inghatat konferenza ta' l-ahbarijiet mill-Ministru ghal Ghawdex Dr Anton Refalo rigward l-attivitajiet li se jsiru fit-12 u fis-17 t'Ottubru. Il-Ministru qal li hija haga tajba li jkun hawn ghaqdiet li jahdmu id f'id mal-Kunsilli Lokali u mal-Kumitati ...    read more...

OCT
8
Twaqqif tat-tieni Kumitat Amministrattiv tal-Komunita' ta' Santa Lucija
It-tieni Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija gie mahtur nhar is-27 ta' Gunju 2014. Il-membri tat-tieni Kumitat Amministrattiv li se jservi sa l-2018 huma: (mil-lemin) Lucienne Sultana, Alfred Stellini (Chairperson), Ricky Bugeja, Joseph Mizzi, Maria Stellini (Vici-Chairperson), u Marianne Sagona (Segretarju Ezekuttiv).    read more...

1   2   3   4   5   6