Kumitat Amministrattiv Santa Lucija
AUG
8
FTIT INFORMAZZJONI DWAR IN-NIĊĊA TAL-MADONNA TAL-KARMNU FIL-QASAM TA' SAN ĠORĠ
Il-ġens Malti, sa minn meta l-ewwel nies ta' dawn il-gżejjer meddew riġlejhom fuq din id-daqsxejn ta' gżira - f'Għawdex u li għammru f'dawn in-naħat fl-għerien tal-Mixta, dejjem irrikorrew kull meta inqalahom xi għawġ lejn il-ħniena u l-farag divin. Hekk għamlu fi żmien ta' gwerra, ta' ħbit mill-għadu, fil-mard u f'kull saram li jien jinqalahom. Huma waqqfu tempji, knejjes, ...    read more...

JUN
24
Working lunch mas-Segretarjat tal-Ministeru ghal Ghawdex.
Il-Kumitat Amministrattiv tal-Komunita' ta' Santa Lucija qabel spicca mill-mandat tieghu ghamel l-ahhar laqgha billi organizza working lunch fic-Centru ta' Santa Lucija, mas-Segretarjat tal-Ministeru ghal Ghawdex. Ghal din il-laqgha minn naha tal-Ministeru attendew il-Perm. Sec. is-Sur John Borg, is-Segretarja tal-Ministru is-Sinjura Liliana Curmi, id-Direttur ta' Eko-Ghawdex is-Sur Anthony ...    read more...

MAY
14
Il-premier tal-film 12th frame
Nhar il-Hadd 12 ta' Mejju 2014, gewwa l-Pjazza ta' Santa Lucija, intwera l-Premier tal-film 12th frame tad-direttur tal-kumpanija Timecode Ltd. is-Sur Peter Paul Gauci bl-ghajnuna tal-Malta Film Fund. Wara li ntwera l-premier il-Kumitat ta' Santa Lucija organizza bibita ghall-mistiedna kollha prezenti, fejn dawk li attendew kellhom l-opportunita' li jiltaqghu ma' l-atturi ...    read more...

APR
15
Zjara f'Santa Lucija mill-Ministru ghal Ghawdex Dr. Anton Refolo
Fi tmiem l-ewwel amministrazzjoni tal-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija, il-Ministru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo zar din il-lokalita' biex jara ix-xoghlijiet li twettqu f'dawn l-4 snin li ghaddew. Il-Ministru gie milquh mic-Chairperson is-Sur Alfred Stellini u l-membri tal-Kumitat Amministrattiv. Il-Ministru ipprezenta donazzjoni ta' €1500 biex ikunu jistghu jinxtraw ...    read more...

DEC
25
Jum Santa Lucija 2013
Nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2013, il-Kumitat Amministrattiv ta’ Santa Luċija fakkar Jum il-Komunita’ għas-sena 2013. Din is-sena ingħata rikonoxximent lis-Sur Guzeppi Cassar ghax-xoghol volontarju li jwettaq fil-Komunita' ta' Santa Lucija. L-attivita’ kienet tikkonsisti f'serata muzikali taht id-direzzjoni tas-surmast Antoine Mercieca fejn indaqqu sitiet ...    read more...

DEC
15
Madame Mary Carmen Bellamy
Ic-Chairperson is-Sur Alfred Stellini flimkien mal-membri tal-Kumitat Amministrattiv tal-komunita' ta' Santa Lucija jifirhu lil Madame Mary Carmen Bellamy tal-unur li nghatat mill-E.T. il-President tar-Repubblika ta' Malta Dr. George Abela, nhar it-13 ta' Dicembru 2013.    read more...

1   2   3   4   5   6