Kumitat Amministrattiv Santa Lucija
DEC
9
Brass Band in Santa Lucija
   read more...

DEC
4
PROGRAMM TAL-FESTA TA’ SANTA LUĊIJA V. M. f’Santa Luċija, Għawdex
PROGRAMM TAL-FESTA TA’ SANTA LUĊIJA V. M. f’Santa Luċija, Għawdex Patruna ta’ dawk neqsin mid-dawl jew mard fl-għajnejn Mit-Tnejn 30 ta’ Novembru sal-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2015 It-Tnejn, 30 ta’ Novembru Bidu tat-Tredicina ta’ Santa Lucija Ftu] tal-Kampanja ta’ offerti g]all-Karita’. 6.00pm KULJUM: Jinghad ir-Ruzarju. Kurunella ta’ Santa ...    read more...

OCT
31
Symphony of lights 2015
Ghal 5 sena konsekuttiva rega' gie mtella l-kuncert Symphony of lights li ta' kull sena qieghed dejjem izid fil-popolarita' tieghu. F'dan il-kuncert hadu sehem l-orkestra Gozo Wind Band taht il-Mro. Joseph Grech bis-sehem tal-kantanti Christabelle Formosa, Denise Spiteri u Roger Tirazona. Dan il kuncert jigi mtella' bil-koperazzjoni tad-Dipartiment tal-gvern lokali. Insibu ukoll ghajnuna ...    read more...

OCT
31
Purcissjoni ta' Fatima gewwa Santa Lucija
Din is-sena bhal snin ohra, nhar il-Hadd 11 t'Ottubru 2015 giet iccellebrata l-festa tal-Madonna ta' Fatima. F' din l-okkazzjoni barra li ssir il-purcissjoni devota lill-Madonna ta' Fatima, iz-zghazagh ta' dinil-komunita' jiehdu hsieb jixghelu l-gholja ta' Ghar Ilma. Ghal l-ewwel darba din is-sena wara li spiccat il-funzjoni religjuza, saret attivita' folkloristika mill-Astra ...    read more...

SEP
2
Zjara tal-Ministru ghal Ghawdew fuq l-gholja ta' Ghar Ilma
Nhar il-Hamis, 6 t' Awissu 2015 il-Mininstru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo, flimkien mas-Sindku s-Sur Mario Azzopardi, c-Chariperson ta' Santa Lucija kif ukoll ufficcjali mill-HSBC li qed jaghtu support finanzjarju ghal progett fuq Ghar Ilma ghar-restawr tal-kanali tal-akwedott. F'din iz-zjara kien hemm ukoll prezenti t-tfal ta' skola sajf t'Ghajnsielem. Dawn l-istudenti gew imdawwra ...    read more...

MAY
12
Kummiedja 'Il-Flus taz-ziju' imtella' mill-Kunsill tal-Kultura fil-Pjazza ta' Santa Lucija
Nhar is-Sibt 9 ta' Mejju 2015, giet imtella' il-kummiedja bl-isem 'Il-Flus taz-Ziju' mill-Kunsill tal-Kultura fi hdan il-Ministeru ghal Ghawdex u bil-kollaborazzjoni tal-Kumitat Amministrattiv tal-Komunita' ta' Santa Lucija taht id-direzzjoni tas-Sur Albert Gauci. Nifirhu u nawguraw lid-direttur is-Sur Albert Gauci li rnexxielu jidderiegi din il-kummiedja. L-atturi huma kollha ...    read more...

1   2   3   4   5   6