NOV
18
Harga f'Ghawdex - Novembru 2015

Nhar it-Tlieta 17 ta' Novembru 2015, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem rega' organizza harga gewwa Ghawdex ghar-residenti taghna.  

Din kienet l-ewwel minn sensiela ta' hargiet li l-Kunsill Lokali Ta' Kercem qed jorganizza ta' kull xahar minn wara l-istagun tas-sajf.  Peress li l-ewwel harga issir f'Novembru kien bix-xieraq li wara li attendejna ghal-quddiesa gewwa il-kappella Ta' Hamet mmexxija minn Mons Guzeppi Grech, hassejna li nzuru l-gheziez taghna mejtin gewwa ic-cimiterju ta' Santa Marija.  Wara din iz-zjara fic-cimiterju morna fil-bajja pittoreska tax-Xlendi sabiex inzuru il-mithna tad-dqiq li tinsab ezattament taht il-kappella tal-Karmnu fix-Xlendi.  Din il-mithna ta' nteress kbir giet irrestawrata mill-Kunsill Lokali tal-Munxar b'fondi tal-Unjoni Ewropeja.  Hawnekk stajna naraw kif kienu jaghmlu d-dqiq missirijietna.  Wara kellna ftit hin liberu gewwa il-bajja tax-Xlendi.  Min hemm morna lura f'Ta' Kercem fejn bejn ikla tajba gewwa il-Kazin tal-Banda u loghba tombla temmejna din l-ewwel harga ghal dan l-istagun.  

Kull min kien prezenti apprezza u heggigna biex hargiet bhal dawn jibqghu isiru.

 

----photos uploading-----

 

 


◄ back