MAY
11
Is-Seba' Kunsill tal-lokalita' Ta' Kercem

Nhar il-Gimgha 1 ta' Mejju 2015, beda jiffunzjona is-seba' Kunsill tal-lokalita' Ta' Kercem. Dan wara li fl-1 ta' Gunju tal-1994 beda l-ewwel Kunsill fir-rahal Ta' Kercem.  Minn dakinhar l-hawn ir-rahal Ta' Kercem u Santa Lucija iggwadanjaw hafna, ghaliex kull kunsill hadem bis-shih biex isebbah u jsolvi hafna mill-problemi fil-lokalita' taghna li tant nghozzu.  

Dan il-Kunsill hu iffumat minn dawn:

Sur Mario Azzopardi (Sindku)

Sur Paul Mizzi (Vici-Sindku)

Sur Raymond Azzopardi (Kunsillier)

Sur Frankie Attard (Kunsillier)

Sur David Mizzi (Kunsillier)

 

Minkejja id-diffikultajiet li jiltaqa' maghhom kull Kunsill, wiehed jittama li dan il-Kunsill isib mezz kif ikompli jahdem ghal gid tal-lokalita' u r-residenti kollha.

 


◄ back