News articles
MAY
21
RIP - Anton Grech
   read more...

MAY
21
RIP - Anthony Spiteri
   read more...

MAY
11
Is-Seba' Kunsill tal-lokalita' Ta' Kercem
Nhar il-Gimgha 1 ta' Mejju 2015, beda jiffunzjona is-seba' Kunsill tal-lokalita' Ta' Kercem. Dan wara li fl-1 ta' Gunju tal-1994 beda l-ewwel Kunsill fir-rahal Ta' Kercem. Minn dakinhar l-hawn ir-rahal Ta' Kercem u Santa Lucija iggwadanjaw hafna, ghaliex kull kunsill hadem bis-shih biex isebbah u jsolvi hafna mill-problemi fil-lokalita' taghna li tant nghozzu. Dan il-Kunsill ...    read more...

APR
28
L-ahhar fazi ta' Gnien il-Familja fi Triq il-Horg, Ta' Kercem.
Propju kif kien imwieghed qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li saru nhar is-Sibt 11 t'April 2015, tkompla ix-xoghol fi Gnien il-Familja fi Triq il-Horg. Sar dawl gdid ta' l-ahhar teknologija, litter bins godda, bankijiet godda, rubber flooring ghal playing areas kif ukoll outdoor gym equipment, trampoline u spring riders.... Fil-jien li gejjin b'sodisfazzjon kbir il-Kunsill ikun ...    read more...

APR
10
Twessiegh fi Triq Qasam San Gorg
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghal dawn l-ahhar xhur kien ilu ghaddej fuq xogholijiet ta' twessiegh ta' Triq Qasam San Gorg li kienet perikoluza mmens minhabba kantunieri dojoq u koroh. Illum l-Enemalta mexxiet l-arbli taghha u ghalhekk ghaddej ix-xoghol ta' twessiegh u tindif f'din l-istess triq biex jigi eliminat kull periklu. Dan sar wara diversi diskussjonijiet li kienu ilhom ghaddejjin ...    read more...

APR
8
Diskors tas-Sindku is-Sur Mario Azzopardi fl-okkazzjoni ta' Jum Ta' Kercem 2015
Kif jghid il-malti , kull bidu fih it-tmiem u propju llum qed inhejju biex naghlqu s-separju fuq din il-legislatura qasira ta` dan il-kunsill. Legislatura li bhala kunsill lokali ta` Kercem u kumitat amminnistrattiv ta` Santa Lucija, hdimmna flimkien, fhimna lil xulxin u ddecidejna flimkien. Izda bhall f`kull haga ohra kellna il-pozittivita u n –negattivita, is-sabih u l-ikrah , il-ferh u n-niket u xi haga ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32