News articles
FEB
27
Harga ghal Malta - Marzu 2015
   read more...

FEB
27
RIP - Guzepp Buhagiar
   read more...

FEB
18
Beda ix-xoghol fil-madar ta' Ghajn Abdul f' Ta' Kercem
Illum 18 ta' Frar 2015, il-Kunsill Lokali Ta' Kercem beda ix-xoghol fl-inhawi ta' Ghajn Abdul. Ghal dan il-progett il-Kunsill irnexxielu iggib fondi tal-Ewropa taht l-iskema Measure 313. Ser isir tahmil mal-hitan, ilqugh tal-ilma, tqaxxir tat-triq u kisi mill-gdid bil-konkos, bini u trangar ta' hitan tas-sejjieh. Il-kunsill jiskuza ruhu ghal kull inkonvenjent. ...    read more...

FEB
9
Laqgha tal-Lokalita' - Ta' Kercem
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem qed jinforma lir-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija li l-laqgha annwali tal-lokalita' ser tinzamm nhar il-Hamis 19 ta' Frar 2015 fis-7pm fic-Centru Civiku gewwa Pjazza Orvieto.    read more...

FEB
6
Ftuh ufficcjali tac-Centru Civiku gdid fir-rahal Ta' Kercem - Nhar il-Hadd 1 ta' Marzu 2015 fl-10am
Centru Civiku gdid . Rigal iehor lir-residenti ta' Kercem u Santa Lucija mill-Kunsill Lokali ta' Kercem u li se jkun inawgurat nhar il Hadd l-ewwel ta' Marzu 2015 mill-Ecc. taghha Marie Louise Coleiro Preca, President ta' Malta u mbierek minn Mons. Mario Grech, Isqof ta'Ghawdex. l-Kunsill Lokali Ta' Kercem, l-Berga u l-Librerija diga qed jiffunzjunaw minn dan il-bini l-gdid. ...    read more...

FEB
3
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jifrah lill-isportiv tas-Sena 2014 mir-rahal Ta' Kercem is-Sur Mario Apap ta' l-urur prestiggjuz li kiseb
Mario Apap li twieled fit-2 ta’ Awwissu 1972, beda l-karriera sportiva tiegħu bħala player tal-football mat-tim ta’ raħal twelidu Kerċem Ajax FC fejn għamel diversi staġuni jilgħab magħhom fejn rebaħ kemm il-darba l-Kampjonat Għawdxi tat-Tieni Diviżjoni. Apparti li huwa għamel seba’ staġuni bħala captian tat-team, Mario rebaħ wkoll unuri individwali bħal dak tal-Aħjar Player tas-Sena 2000 ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32