News articles
NOV
14
Ambaxxatur taz-zghazagh fir-rahal ta' Kercem
Sarah Xiberras li ghandha 16-il sena u residenta f' Ta' Kercem giet mahtura bhala ambaxxatur taz-zghazagh fir-rahal taghna Ta' Kercem. Sarah tistudja MATSEC fis-Sixth Form - Sir M.A. Refalo bil-hsieb li fi zmien sentejn tkompli l-istudji taghha gewwa l-Universita ta' Malta. Ghal dan l-irwol ta' ambaxxatur, Sarah giet avvicinata mis-Sindku Mario Azzopardi fejn infurmuha li giet maghzula ...    read more...

OCT
22
Fjakkolata fl-okkazzjoni ta' l-Festa tal-Madonna ta' Fatima.
It-13 ta' Ottubru hu l-jum ta' l-ahhar dehra tal-Madonna ta' Fatima. Ghal din l-okkazzjoni il-komunita' ta' Santa Lucija b' mod differenti ticcelebbra din il-festa, billi li fil-knisja ssir koncelebrazzjoni u dritt wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna ta' Fatima (xoghol ta' l-istatwarju Wistin Camilleri Cauchi). Waqt li l-istatwa tal-Madonna ...    read more...

OCT
22
Symphony of Lights 2013
Is-Sibt 19 ta' Ottubru 2013, il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Lucija organizza it-tieni edizzjoni tas-Symphony of Lights. Din is-sena l-attivita' kienet success ukoll bhalma kienet tas-sena li ghaddiet. Biex tittella' din l-attivita' ikun hemm bzonn hafna fondi, u l-Kumitat inghata fondi mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali kif ukoll mill-Ministeru ghal Ghawdex. F' din is-serata hadu ...    read more...

OCT
22
STQARRIJA KONGUNTIVA TAL‐KUNSILL LOKALI TA’ KERCEM U L‐KUMITAT AMMINISTRATTIV TA’ SANTA LUCIJA
Il‐Kunsill Lokali Ta’ Kercem u l‐Kumitat Amministrattiv ta’ Santa Lucija juri solidarjeta’ shiha ma’ l‐appell tal‐Kappillan ta’ Kercem, Kan Rev Brian Meilak, fis‐sens illi s‐sigurta’ u s‐sahha tarresidenti ta’ Kercem u Santa Lucija ghandha tigi ssalvagwardjata sa l‐anqas dettal. Lamministrazzjoni tal‐Kunsill Lokali u l‐Kumitat Amministrattiv ghaddejja b’hidma ...    read more...

OCT
16
€1099.55 migbura mill-Kunsill Lokali ta' Kercem ghall-Istrina 2013 b' risq il-Community Chest Fund
€1099.55 migbura mill-Kunsill Lokali ta' Kercem ghall-Istrina 2013 b' risq il-Community Chest Fund    read more...

OCT
15
Harga ghal anzjani f` Malta 2013.
Nhar it-Tnejn 14 ta` Ottubru il-Kunsill Lokali ta` Kercem ghal darb' ohra rega ha hsieb jorganizza il-harga f'Malta ghall-anzjani u residenti ta` Kercem. Bdejna billi zorna il-Knisja tal-Floriana b` quddiesa ikkoncelibrata minn Mons Guzeppi Grech li ghogbu ghall-darb` ohra jakkumpanja lil dan il-grupp numeruz ta' aktar min 100 persuna. Wara il-quddiesa gejna mistiedna fil-Kunsill Lokali tal-Floriana ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32