News articles
MAY
26
APPREZZAMENT U RINGRAZZJAMENT LIN-NEGOZJI LI GHENU GHALL-MISSJONI GEWWA L-ETHIOPIA
Hbieb Grajja helwa li jekk noqoghdu nirriflettu ftit fuqha malajr nindunaw bil-qawwa tal- volontarjat u x-sodisfazzjon jaghti lil kull min b`xi mod jew iehor jaghmlu. Din giet ippubblikata f`gurnalin li tqassam b`xejn mis-Socjeta tal MUSEUM fid-djar taghna madwar sentejn ilu. Grajja li tehodna fi sptar fejn fost mijiet ta` suldati kienu qed jigu mdewwija minn feriti tal-gwerra, hafna minnhom anke ...    read more...

MAY
13
Youth Exchange bejn Ta' Kercem u r-rahal ta' Zafferana Etnea fi Sqallija
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghadu kemm applika ghal fondi ta' l-EU taht l-Erasmus+ ghal Youth Exchange bejn Ta' Kercem u r-rahal ta' Zafferana Etnea gewwa Sqallija. Ghal dan il-ghan nhar id-9 ta' Mejju 2014, saret zjara mis-Sindku Mario Azzopardi, il-Kunsillier David Mizzi, u s-Segretarju Ezekuttiv Marianne Sagona, gewwa Zafferana Etnea fejn iltaqghu ...    read more...

MAY
11
Mara min Ta' Kercem taghmel volontarjat fil-missjoni gewwa l-Ethiopia
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jinnota bi pjacir il-gest nobbli ta' volontarjat fil-missjoni gewwa l-Ethiopia ta' mara zaghzuha mir-rahal Ta' Kercem li ser tkun qed taghmel fix-xhur li gejjin. Kif spjegat nibtet l-idea li ssir ikla fir-rahal taghna b'risq il-missjoni gewwa l-Ethiopia u l-fondi kollha migbura tipprezenthom Rebecca Spiteri fil-mawra taghha f' din il-missjoni. Bi pjacir ...    read more...

MAY
7
RIP: Sr. Josepha Borg
   read more...

APR
20
L-Ghid it-Tajjeb
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq jawgura lir-residenti u l-imigranti Ta' Kercem u Santa Lucija l-Għid it-Tajjeb mimli paċi tal-qalb.    read more...

APR
2
JUM TA' KERCEM 2014
Ic-celebrazzjoni ta' Jum Ta' Kercem saret nhar is-Sibt 29 ta' Marzu 2014, fis-Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors b'quddiesa mmexxija mill-Kapillan Kan. Brian Meilaq, mill-kappillan emeritus Dun Frangisk Debrincat u Mons Girgor Grech. Ezatt wara l-quddies bdiet ic-cerimonja ta' Jum Ta' Kercem. Din ic-cerimonja giet animata mill-Kor Orkestra 'Stella Maris', is-Soprano ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32