News articles
OCT
3
Symphony of Lights - 19th October 2013
   read more...

OCT
1
Harga f'Malta - 14 ta' Ottubru, 2013
   read more...

OCT
1
Festubru 2013 - 4 sa 6 ta' Ottubru, 2013
Festubru 2013: Tradizzjoni, Ikel u Folklor f’Ta’ Kerċem Għall-Hames sena konsekuttiva, l-ambjent naturali suġġestiv u fertili ta’ Wied il-Lunzjata ser ikun qed joffri xenarju mill-isbaħ fl-attivitajiet marbuta mal-festival ta’ tradizzjoni, ikel u folklor għall-familja kollha. L-Għaqda Mużikali San Girgor flimkien mal-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem ser itellgħu ...    read more...

SEP
4
Talenti+ 2013
Talenti+ 2013 Kercem Ajax Nursery FC b' kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Ta' Kercem ghal darb' ohra reghu hadu hsieb jorganizzaw skola fil-vaganzi tas-sajf ghat-tfal taht it-12 -il sena. Matul din is-sena t-tfal qeghdin jigu mharrga fuq Drama, Art, Crafts, Sports, Tisjir u jkollhom ukoll hargiet kulturali u ta' divertiment minn diversi ghalliema kwalifikati. Ghall-ewwel ...    read more...

JUL
15
Jum il-Solennita` ta Ommna Marija tas-Sokkors
Jum il-festa beda b’Pontifikal Solenni mmexxi mill-E.T. Isqof Mario Grech fid-9am. Prezenti ghal dan il-Pontikifal kien hemm fost l-ohrajn il-Ministru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo u membri parlamentari ohrajn. Kien hemm ukoll prezenti l-membri kollha tal-Kunsill Lokali Ta’ Kercem, membri mill-Kumitat ta Santa Lucija, u rapprezentanti mill-ghaqdiet tar-rahal. Hekk kif intemm il-Pontifikal beda ...    read more...

JUL
14
Lejliet il-Festa
Ic-celebrazzjonijiet ta Lejliet il-Festa bdew bit-Translazzjoni Solenni fis-6.45pm immexxija min Mons Guzepp Gauci u wara saret Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija min Mons. Guzepp Cauchi. Fl ahhar tal- Quddiesa nghatat il-Barka Sagramentali min Dun Roberto Gauci. L-attivitajiet esterni bdew fid-9.30pm b’marc mill-Banda San Girgor li telaq min quddiem il-kazin tal-istess banda u marc mill-Banda San Guzepp ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32