News articles
DEC
18
L-ISTRINA 2014 GEWWA TA' KERCEM
   read more...

DEC
10
PROGRAMM TAL-FESTA TA' SANTA LUCIJA ICCELLEBRATA GEWWA IL-KOMUNITA TA' SANTA LUCIJA F'GHAWDEX
   read more...

DEC
10
FUN WALK TA' L-ISTRINA 2014
Kif tafu sew, regghet waslet l-Istrina u bhas-snin precedenti l-kumitat tal-Isptar Generali ta’ Ghawdex qed jerga jorganizza Fun Walk. Din is-sena l-Fun Walk ser tkun taht il-Patrocinju ta’ l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta. Nheggukhom biex tippartecipaw.    read more...

DEC
10
TKOMPLIJA TAL-PROGETT GNIEN IL-FAMILJA FI TRIQ IL-HORG F' TA' KERCEM
Wara li tlesta l-process kollu ta' l-ghoti tat-tenders ta' dan il-Gnien, ghaddej xoghol fuq... il-pavimentar u t-thawwil tas-sigar. Tlesta ix-xoghol tal-kisi tat-Teatru Grieg u l-kisi tal-gibjun biex l-ilma li beda jintlaqa' go fih jintuza ghat-tisqija ta' l-istess gnien. Fil-jiem li gejjin ser jitkompla wkoll il-bini tal-hitan tas-sejjieh. Sadanittant qed issir talba sabiex ikun jista' jigi ...    read more...

DEC
9
AVVIZ IMPORTANTI IL-KUNSILL LOKALI TA' KERCEM JIBDA JOPERA MILL-BINI TAC-CENTRU CIVIKU L-GDID FI PJAZZA ORVIETO
Il-Kunsill Lokali Ta' Kercem jixtieq javza lir-residenti Ta' Kercem u Santa Lucija li bis-sehh minn nhar it-Tnejn 15 ta' Dicembru 2014 ser jibda jopera mill-bini tac-Centru Civiku l-gdid fi Pjazza Orvieto. Nixtiequ niskuzaw ruhna ghal xi nkonvenjenza minhabba li jkunu qed jsiru xi xogholijiet fuq linji ta' servizzi li ser ikunu qed jigu trasferiti bejn il-Hamis u l-Gimgha 11 u 12 ta' Dicembru. ...    read more...

DEC
9
GABRA B'RISQ IL-COMMUNITY CHEST FUND 2014. Ta` Kercem f`ghaqda wahda b`ghan wiehed biex nghinu lill hafna
Ta` Kercem f`ghaqda wahda b`ghan wiehed biex nghinu lill hafna. Wara l-gabra tas-sena l-ohra b`risq il-Community Chest Fund li saret fuq l-inizzjattiva tal-Kunsill Lokali ta` Kercem fejn ingabret is-somma sabiha ta` elf u mitt ewro mid-djar tar-residenti ta` Kercem u Santa Lucija, ghal darb` ohra gie deciz li nhar is-Sibt 13 ta` Dicembru se nkunu qed inhabbtu bieb, bieb sabiex jingabru flus biex nghinu l-dawk ...    read more...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32